Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

WebShip e-Fulfilment BV
Oudenaardestraat 84 
8570 Vichte (België)
BE0778845860

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die tussen de firma Webship e-Fulfilment BV (hierna ‘Webship’) en haar klanten en leveranciers wordt afgesloten. Ze kunnen met bijzondere voorwaarden worden aangevuld. Zowel onze algemene als onze bijzondere voorwaarden hebben in geval van strijdige bepalingen de voorrang op de algemene of bijzondere voorwaarden van onze medecontractanten. Denietigheid van enige bepaling of enig deel van een bepaling in onderhavige voorwaarden heeft geen gevolgen voor de andere bepalingen of delen van bepalingen en de desbetreffende bepaling of het desbetreffend deel van een bepaling zal zo snel mogelijk en met onmiddellijke uitwerking door een geldige bepaling worden vervangen.

2. Voorbehoud

Voordat hij een bestelling doorgeeft, wint de klant het nodige advies in en vergewist hij er zich van dat de software/hardware en/of de diensten die hij wenst te bestellen aan zijn behoeften en aan het beoogde gebruik beantwoorden. Webship is geenszins aansprakelijk voor enige foutieve keuze of beoordeling van de klant.

3. Offerte en bestelling

Onze offertes en kostenramingen zijn gedurende dertig dagen geldig. Daarna kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of ingetrokken. Bestellingen van een klant verbinden ons pas nadat wij ze schriftelijk hebben aanvaard. Onze medewerkers, commerciële afgevaardigden, agenten en tussenpersonen kunnen geen verbintenissen in onze plaats aangaan. De bij hun tussenkomst ondertekende offertes, bestelbons en bevestigingen van bestellingen verbinden ons pas na schriftelijke bekrachtiging door een bestuurder of een directeur die hiertoe de nodige bevoegdheid heeft, tenzij er al met de erin opgenomen leveringen of prestaties werd begonnen. Wij behouden ons het recht voor om ofwel af te zien van enige bestelling die nog niet als dusdanig werd bekrachtigd of om dergelijke bestelling op enig ander moment te bekrachtigen.

4. Prijs

De in onze tarieven, offertes en bevestigingen van bestellingen vermelde prijzen, zijn louter indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Als de prijzen van door een derde geleverde producten of verleende diensten zouden verhogen, hebben we hoe dan ook de mogelijkheid om deze verhoging door te berekenen in de prijs van de overeenkomst middels een via aangetekend schrijven aan de klant verzonden kennisgeving. Deze doorberekening wordt geacht door de klant te zijn aanvaard vijf werkdagen na de verzending van voornoemde kennisgeving, tenzij laatstgenoemde binnen deze termijn met een aangetekend schrijven verzet heeft aangetekend. Bij ontstentenis van een instemming van de klant, beschikken wij over de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te verbreken middels een gewone kennisgeving per aangetekend schrijven en dit zonder enige schadevergoeding. Voor alle aan de klant gefactureerde diensten op basis van het geldende uurtarief, zijn de vermelde tarieven onderworpen aan de consumentenprijsindex. De indexaanpassing gebeurt van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving op 1 januari van elk jaar, tevens met inachtneming van het inflatiepercentage van het voorbije jaar. Onze prijzen luiden in euro, exclusief kosten en btw tenzij anders bepaald. De transportkosten zijn niet inbegrepen. Deze worden afzonderlijk gefactureerd indien wij belast zijn met het transport of met de organisatie ervan. De producten reizen op eigen risico van de klant, zelfs in geval van franco verkoop of levering.

5. Bijzonderheden en duur van de overeenkomst

Wij zijn slechts gehouden tot de levering van de producten en de verlening van de diensten die uitdrukkelijk in de ondertekende bevestiging van de bestelling of overeenkomst zijn vermeld. Alle andere producten en diensten worden bij de klant in rekening gebracht tegen de geldende tarieven die op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn. De verlening van diensten brengt van onze kant uitsluitend een middelenverbintenis mee, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis. Indien een dienstverleningsovereenkomst wordt gesloten, wordt de duur van de overeenkomst daarin bepaald. Indien geen dergelijke overeenkomst wordt gesloten, vinden de algemene voorwaarden toepassing. Bij ontstentenis van een voorafgaande schriftelijke kennisgeving binnen de daartoe voorziene termijnen worden de overeenkomsten stilzwijgend verlengd.

6. Leveringsdatum of -termijn

De leveringsdata of -termijnen worden altijd ter indicatie opgegeven, tenzij anders overeengekomen. Een laattijdige levering of dienstverlening kan in geen geval aanleiding geven tot een nietigverklaring van een bestelling noch tot enige schadevergoeding. Indien één van onze producten of van onze dienstverleningen door de klant moet worden goedgekeurd in diverse fasen van de uitvoering ervan, is deze uitvoering definitief voor de al goedgekeurde onderdelen. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan; ze moeten afzonderlijk worden betaald en zijn opgenomen in een aparte factuur. Als de omstandigheden de uitvoering van de levering of van de dienst onmogelijk maken – meer bepaald in alle gevallen van overmacht zoals staking, lock-out, ongevallen, slechte weersomstandigheden, handelsblokkade, invoer- of uitvoerverbod, stopzetting van productie of van levering door de bouwer, enz. -, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om ofwel gelijkaardige producten als deze die in de bestelling werden vermeld te leveren of om onze verbintenissen tegenover de klant zonder enige schadevergoeding op te zeggen.

7. Betaling

De opzeggingsmogelijkheid voorzien in artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op onze overeenkomsten. De door de klant gestorte voorschotten moeten in mindering worden gebracht op de prijs van de bestelling. Ze vormen een begin van uitvoering van de overeenkomst en geen borgsommen waaraan de klant zou kunnen verzaken om zich van zijn verplichtingen te bevrijden. Alle facturen moeten contant, netto en zonder disconto worden betaald op de maatschappelijke zetel, tenzij anders bepaald. Zonder afbreuk te doen aan artikel 8, blijven de geleverde producten onze eigendom tot de volledige betaling van de hoofdsom en alle nevensommen. Zolang voornoemde betaling niet volledig werd uitgevoerd, ontzegt de klant zich uitdrukkelijk de mogelijkheid om zich van de geleverde producten te ontdoen en meer bepaald om de eigendom ervan over te dragen, om ze als borgstelling te gebruiken of om ze te gebruiken voor enige waarborg of enig voorrecht. Wij behouden ons het recht voor om op het ogenblik van de bestelling naar keuze de gedeeltelijke of volledig betaling van de prijs te eisen. Bij ontstentenis van een volledige of gedeeltelijke betaling van de factuur, wordt het nog verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 10% per jaar, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is. Bovendien wordt elke op de vervaldag onbetaald gebleven factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding van 10% met een minimum van EUR 250,00. Bovendien heeft elke ontstentenis van betaling van een factuur op de vervaldag ervan, elk protest van niet-aanvaarding, elk verzoek tot een minnelijke of gerechtelijke schikking, tot opschorting van betaling of enig ander feit dat op de insolventie van de klant kan wijzen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling het vervallen van de betalingstermijn voor alle openstaande facturen tot gevolg. Bovendien geven deze omstandigheden ons het recht om al onze verplichtingen op te schorten zonder enige voorafgaande formaliteit en de lopende contracten geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder enige andere formaliteit dan een kennisgeving per aangetekend schrijven en zonder schadevergoeding.

7.1 Lidmaatschapsvoorwaarden

Uw lidmaatschap gaat in zodra uw eerste betaling is verwerkt. Uw lidmaatschap wordt automatisch elke maand zonder bericht verlengd totdat u opzegt. U machtigt ons om uw betaalmethode(n) op te slaan en uw betaalmethode(n) elke maand automatisch te belasten totdat u opzegt. We brengen u elke maand na verlenging automatisch het dan geldende tarief voor uw lidmaatschap in rekening, plus toepasselijke belastingen (zoals btw of GST als deze niet is inbegrepen), totdat u opzegt.

We kunnen het tarief van uw lidmaatschap elke maandelijkse verlengingstermijn wijzigen en we zullen u op de hoogte brengen van elke tariefwijziging met de optie om op te zeggen. Als het btw- of GST-tarief (of het tarief van een andere belasting of accijns) tijdens de maand verandert, zullen wij het tarief inclusief belastingen voor uw lidmaatschap op de volgende factuurdatum dienovereenkomstig aanpassen.

Als uw primaire betaalmethode mislukt, machtigt u ons om een andere betaalmethode te gebruiken. Als u ons geen back-upbetaalmethode(n) hebt verstrekt en u niet betaalt, of als alle betaalmethoden in uw account mislukken, kunnen we uw lidmaatschap opschorten. U kunt uw betaalgegevens op elk moment wijzigen op uw accountpagina.

Voor klanten in de Europese Economische Ruimte kan uw bank van u verlangen dat u uw eerste aankoop verifieert met behulp van een wachtwoord, een eenmalige code die naar uw mobiele nummer wordt verzonden of biometrische herkenning. Wanneer u verifieert, machtigt u ons ook om uw betaalmethode te belasten voor extra aankopen zonder ons verdere betaalgegevens of andere instructies te verstrekken (dat wil zeggen dat wij toekomstige betalingen zonder uw tussenkomst zullen uitvoeren). Dit kan aan de orde zijn voor automatische afschrijvingen via uw betaalmethode in verband met een lidmaatschapsverlenging of wanneer u licenties of producten toevoegt of wijzigt.

7.2 Annuleringsvoorwaarden

U kunt uw lidmaatschap op elk moment annuleren via uw accountpagina of door contact op te nemen met de klantenondersteuning. Als u uw lidmaatschap binnen 14 dagen na uw eerste bestelling opzegt, worden geen kosten in rekening gebracht. Als u na 14 dagen opzegt, kan uw betaling niet worden gerestitueerd en loopt de service door tot het einde van de factureringsperiode.

8. Intellectuele eigendom

De geleverde software evenals de bijbehorende documentatie en handleidingen blijven de exclusieve eigendom van de bouwer. We verlenen de klant enkel niet-exclusieve gebruikslicenties die het gebruik van een programma op één enkele machine tegelijk toestaan, tenzij anders overeengekomen. De klant is ertoe gehouden om de vertrouwelijkheid van de geleverde software nauwlettend in acht te nemen. Hij kan op generlei wijze beslissingen nemen over zijn licenties, ze als borgstelling gebruiken, ze vervreemden, ze meedelen of ze tegen betaling of gratis uitlenen. Hij ontzegt zich het recht om de geleverde software na te maken, de namaak ervan toe te staan of op enige wijze in de hand te werken. Voor de software die wij bij onze dienstverleners bestellen, omvat de betaling van de factuur de prijs van de overdracht aan ons van alle intellectuele rechten, zonder enig voorbehoud en in exclusieve eigendom, wereldwijd en voor de hele duur van de wettelijke bescherming en dit zonder dat deze overdracht een erkenning van de overgedragen rechten meebrengt. Wat de auteursrechten betreft, heeft deze overdracht met name betrekking op de reproductierechten, het  communicatierecht en het recht om het geheel of onderdelen (grafische elementen, interactiviteitsconcepten, originele programmeringscodes, functionaliteit, architectuur, databank, enz.) van de software aan te passen.

9. Goederen

Alle facturen zijn contant betaalbaar. Klachten met betrekking tot facturen of geleverde diensten en/of goederen dienen aangetekend toe te komen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. De klant aanvaardt dat de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt is tot de waarde van alle diensten die werden geleverd gedurende een periode van zes maanden die voorafgaat aan de gebeurtenis die tot dergelijke aansprakelijkheid aanleiding geeft. Overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts indicatief. De leverancier kan nooit gehouden zijn tot betaling van een schadevergoeding ingeval van laattijdige of gedeeltelijke levering. Het eigendomsrecht van de goederen / diensten gaat over na betaling van het volledige saldo. Elk risico gaat over bij verzending / levering van de goederen.

10. Bezwaren

In geval de geleverde producten beschadigd of onvolledig zouden zijn, in geval van fouten of enige ander conformiteitsgebrek, is de klant ertoe gehouden om de producten te weigeren of ze slechts te aanvaarden met een schriftelijk voorbehoud. Elk bezwaar of verzet moet per aangetekend schrijven worden verzonden naar het adres van onze maatschappelijke zetel binnen de acht werkdagen na levering. Bij ontstentenis hiervan, wordt ervan uitgegaan dat de klant de goederen conform heeft verklaard en heeft goedgekeurd, dat de verkoop gesloten is en dat de bijbehorende factuur zonder voorbehoud wordt aanvaard. Enig bezwaar betreffende de verleende diensten moet ons schriftelijk bereiken binnen een termijn van acht werkdagen volgend op de datum van de dienstverlening. Na afloop van deze termijn, wordt ervan uitgegaan dat de dienstverlening definitief door de klant werd goedgekeurd en zal geen enkel bezwaar nog in aanmerking worden genomen.

11. Garanties

De garantie betreffende de verkochte producten is beperkt tot de door de bouwer toegekende garantie waarvan de klant goed op de hoogte is of waarover de klant geacht is zich volledig te hebben ingelicht alvorens de overeenkomst af te sluiten, en in voorkomend geval, tot de in een afzonderlijke overeenkomst toegestane verlenging van de garantie. Vallen meer bepaald niet onder de garantie, de gevolgen van de volgende gevallen: ontoereikende of gebrekkige hardware, software, telecommunicatie, elektrische voorzieningen enz.; consumables en normale slijtage van de stukken; toevoeging of aansluiting van materiaal of software die niet in de overeenkomst is opgenomen; wijziging van de geleverde producten uitgevoerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; ieder geval van overmacht en beschikking van hogerhand, enz. De garantie is te allen tijde beperkt tot de herstelling of de gewone omruiling van de gebrekkige producten -waarbij de keuze tussen herstelling en omruiling geheel aan ons toekomt -, met uitdrukkelijke uitsluiting van enige algemene schadevergoeding tegenover de klant of derden. De telecommunicatiekosten zijn geheel ten laste van de klant. Wij garanderen in geen geval de geschiktheid van een materiaal of software om uitkomst te brengen bij een specifiek probleem of bij een probleem eigen aan de activiteit van de klant. Voorts is elk gebrek waarvan wij het bestaan niet kennen en dat invloed kan hebben op de software niet door de garantie gedekt. De door derden ontwikkelde software wordt ‘als dusdanig’ toegewezen en wij garanderen noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de eigenschappen, de prestaties of het vermogen ervan om aan enige bijzondere toepassing te voldoen. De toekenning van de garantie veronderstelt dat de geleverde producten als een goede huisvader zullen worden gebruikt, in overeenstemming met de voorwaarden van de offerte of in de normale gebruiksomstandigheden zoals beschreven in de catalogi, gebruiksaanwijzingen en handleidingen die ter beschikking van de klant werden gesteld. De klant verbindt er zich toe om de meest recente versies van de geleverde software te gebruiken, waarbij de kosten voor nieuwe versies te zijnen laste zijn.

12. Aansprakelijkheid

Wij kunnen in geen geval contractueel of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan personen of goederen behalve aan de geleverde producten of de producten die deel uitmaken van onze dienstverlening. Wij zijn niet gehouden tot enige schadevergoeding tegenover de klant of derden voor indirecte schade. Worden onder meer als indirecte schade beschouwd: elk verlies of elke beschadiging van gegevens, elke winstderving, elk verlies van klanten, enz. De klant is er derhalve toe gehouden om regelmatig – en in elk geval voorafgaand aan elke technische interventie – kopieën op te slaan van de besturingssystemen, toepassingen en gegevens. Als onze aansprakelijkheid zou worden vastgesteld uit hoofde van een foutieve uitvoering of nietuitvoering van de overeenkomst, zal het totale bedrag van de schadevergoeding waartoe we kunnen worden gehouden hoe dan ook niet meer bedragen dan de prijs, exclusief btw van het beschadigde geleverde product of van het rechtstreeks door onze dienstverlening beschadigde materiaal. Geen enkele rechtsvordering kan om welke reden ook tegen ons worden ingesteld meer dan één jaar na het voorvallen van de feiten waarop deze berust.

13. Vertrouwelijkheid

Wij verbinden er ons toe om slechts kennis te nemen van de in de apparatuur van de klant opgeslagen gegevens met het oog op en in de mate van de vereisten van onze interventie. Wij verbinden ons ertoe om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de klant waarvan we kennis konden nemen strikt in acht te nemen. Tijdens de opslagbewerkingen bewaren we geen enkel
gegeven na het einde van onze interventie.

14. Niet-afwerving

Tijdens de hele duur van elke dienstverleningsovereenkomst en gedurende een termijn van zes maanden na de einddatum ervan, zal de klant geen enkele poging ondernemen om direct of indirect één van onze medewerkers aan te werven, op straffe van het betalen van een niet te verlagen schadevergoeding van EUR 30.000,00 per betrokken werknemer, zonder afbreuk te doen aan ons recht om desgevallend een hogere schadevergoeding te eisen.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Alleen de gerechtshoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene voorwaarde

Of bekijk onze uitgebreide walkthrough video waarin we stap voor stap door de applicatie gaan!